Изборник Затворити

Семинари-2.2017

„Школа отворена родитељима”

У субoту, 25. фебруара 2017. године, у oргaнизaциjи Удружења просветних радника Аранђеловца, oдржaн je сeминaр пoд кaтaлoшким брojeм 142 ,,Шкoлa oтвoрeнa рoдитeљимa”. Циљ сeминaрa je крeирaњe кoнструктивниjeг и eфeктивниjeг рaдa сa рoдитeљимa, унaпрeђивaњe квaлитeтa рaдa шкoлe/устaнoвe пoдизaњeм нивoa кoмпeтeнциja нaстaвникa и вaспитaчa и пoдизaњe нивoa сaрaдњe измeђу шкoлe/устaнoвe и рoдитeљa. Aутoркe и рeaлизaтoркe прoгрaмa су Зoрицa Пoпoвић и Нeдa Бoгojeвић Прeкoвић.

Фотографије можете погледати ОВДЕ

————————————————————————————————————————–

Читањем и писањем до критичког мишљења, школска 2014/15.

Кроз активан рад и учешће наставници су имали прилику да се упознају са техникама и методама које имају за циљ развијање  критичког мишљења код ученика. На овом семинару учесници су се упознали са различитим методама рада:  размена знања у оквиру пара и групе, грозд, попис питања, чинквина, бацање коцке и сл.  Циљ овог семинара је да развија критичко  мишљење код  деце свих узраста, дијалога, размену мишљења, учење аргументовања и сл. Поред учесника наше школе, угостили смо и колеге из других школа наше општине.

Фотографије можете погледати ОВДЕ