Изборник Затворити

Еколошка

Садржаји програма се реализују кроз теме којима су обухваћени основни појмови екологије. Акценат се ставља на проширивање знања и активније упознавање животне средине као и упознавање са различитим начинима заштите природе.
Пре свега жели се постићи циљ да деца еколошким образовањем изграде бољи однос према природи и животној средини.
У складу с тим, основни циљ рада еколошке секције је рад на формирању еколошке свести. Сматра се да еколошку свест карактеришу одређена еколошка знања, еколошки ставови, еколошке вредности и еколошко понашање. Усвајањем еколошког знања формирају се еколошки ставови који воде еколошком понашању. Зато је важан циљ рада секције стицање еколошких знања.
Важан циљ који се жели постићи је и да деца развију љубав према живој и неживој природи, како би спознали законитости природе, како би дошли до конретних предлога зашто и како сачувати природу, односно животну и радну средину. На тај начин деца ће се формирати у активне, аутономне, одговорне, комуникативне и креативне личности отворене за договор, сарадњу и решавање проблема.
У складу са тим, важан циљ је сузбијање антропоцентричних ставова. Упознавањем места и улоге човека у природи и друштву (екологија човека) користећи знања из других предмета, ученици би на најбољи могући начин могли одредити, уз помоћ учитеља, кораке ка очувању и унапређивању здравља. Индуктивним путем, ученици ће стицати знања о одржавању личне хигијене, односно хигијене радног и животног простора.

Руководилац секције: Јелена Рајковић, проф. биологије